01 Основни облик рада

Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада са ученицима који се реализује у школи после или пре часова редовне наставе и у оквиру кога ученици имају самосталан рад и низ различитих облика слободних активности и један оброк. Oбухват ученика у продуженом боравку усклађује се са исказаним потребама родитеља, односно старатеља и могућностима школе.У нашој школи продужени боравак се организује за ученике првог и другог разреда.

Оријентациони план и програм школе о раду учитеља у продуженом боравку садржи области и теме које би требало да се обрађују, временски распоред и носиоце активности. Основне области рада обухватају активности ликовног, музичког, литерарно-драмског стваралаштва, као и спортско-рекреативне активности. Као посебан вид активности предвиђене су различите друштвене игре и забава. Продужени боравак се изводи у посебно за то намењеним и опремљеним учионицама

02 Дужи боравак у школи

Продужени боравак је занимљив и подстицајан за децу, с једне стране, али и помаже родитељима око збрињавања деце и успешнијег испуњавања њихових школских обавеза, с друге стране. Васпитни рад у продуженом боравку представља посебну прилику да школа изврши шири утицај на дете од оног који омогућава редовна настава. Дужи боравак у школи омогућава интензивнију и непосредну комуникацију између деце, као и између деце и учитеља. У оваквим околностима, школско учење има шансу да се чвршће и смисленије повеже са животом изван школе, превазилазећи апстрактност знања која школа нуди, а што се сматра једним од њених главних недостатака.

03 Слободне активности

Продужени боравак је место у којем деца, осим што се друже и заједнички проводе време, читају, пишу домаће задатке, вежбају, учествују у ликовним и музичким радионицама, посећују културне манифестације везане за празнике и важније датуме. Времена које деца проводе у продуженом боравку испуњено је самосталаним радом ученика, слободним активностима и слободним временом. Самосталан рад ученика се одвија под стручним надзором професора разредне наставе .

Слободне активности у продуженом боравку су испуњене различитим радионицама: психолошким, здравственим, едукативним … које су осмишљене у сарадњи са педагошко-психолошком службом наше школе. Ове радионице су усмерене на олакшавање социјализације деце у новом окружењу као и усвајању корисних и интересантних садржаја.

04 Радно време продуженог боравка

Временска организација продуженог боравка је флексибилна, како у погледу редовности похађања, тако и у погледу дужине времена које дете проведе у току дана. Рад се одвија у две смене, од 7:00-17:00 часова.