У непосредном раду са ученицима и родитељима психолог и педагог школе стављају акценат на превенцију кроз едукацију на развојно значајне теме: адаптација на школски живот, самосталност у учењу, организација радног дана, стицање радних навика, учење са разумевањем, ненасилно решавање конфликата, адаптација на предметну наставу, болести зависности. Родитељи се оснажују у својој васпитној улози да знају која је њихова улога, односно на који начин конкретно они могу помоћи својој деци у наведеној проблематици.

Сматрајући да је важно да ученик на крају основног образовања буде способан да самостално донесе зрелу одлуку о наставку свог школовања психолог посебну пажњу придаје активностима из програма професионалне оријентације: професионално информисање, предавања, радионице, психолошко тестирање, индивидуално саветовање.

Едукацију, информисање и саветовање родитеља психолог и педагог реализују на родитељским састанцима, савету родитеља и индивидуално, а за најзначајније теме израђују и писане, едукативне материјале.

Психолог и педагог, поред планираног превентивног рада са ученицима и родитељима укључују се у решавање акутног проблема на нивоу одељења, групе или појединца када одељењски старешина процени да постоји стручна потреба.

У непосредном раду са наставницима психолог и педагог прате и подстичу њихов професионални развој.

Психолог и педагог су стручни „мост“ између школе и здравствених установа, центра за социјални рад, предшколских установа и других школа. Можете их „видети“ на наставном часу, часу одељењског старешине, предавању, радионици, индивидуалном саветовању, а родитељима излазе у сусрет да у складу са породичним и пословним обавезама могу заказати одговарајући термин за индивидуални разговор (тел.350-185).